Sky&Sea – เอิ๊ต ภัทรวี 海天之隔

Sky&Sea – เอิ๊ต ภัทรวี
海天之隔 – Earth Pattarawee
1246

มองที่มุมเดิมเดิม อยู่ตรงที่เดิมเดิม
Maung tee moom derm derm yoo dtrong tee derm derm
Looking at the same corner in the same place
就如往常一樣
ข่มใจตัวเองเอาไว้ ทั้งรู้ข้างใน หวั่นไหวเมื่อใกล้เธอ
Kom jai dtua eng ao wai tung roo kahng nai wun wai meua glai tur
I control myself, though I know inside that I’m nervous whenever I’m near you
我抑制自己,縱使我理解在內心深處何時在你身旁我都如此緊張
เพียงเอื้อมมือเท่านั้น ก็ไปได้ถึงตัวเธอ
Piang euam meu tao nun gor bpai dai teung dtua tur
Just reaching out my arm, I can reach you
只要伸出我的手,就幾乎可以觸及
แต่หัวใจยังห่างไกล รักเท่าไร เธอไม่รู้เลย
Dtae hua jai yung hahng glai ruk tao rai tur mai roo loey
But my heart is still far, however much I love you, you don’t know
但心的距離卻還是一樣遙遠,
無論我有多愛你,你都不知道。
แผ่นฟ้าคราม และน้ำทะเล
Paen fah krahm lae num talay
The indigo sky and the sea
海天之隔
ไม่ต่างกับเธอและฉัน ที่ดูเหมือนใกล้กัน
Mai dtahng gup tur lae chun tee doo meuan glai gun
Are no different than you and me; they seem like they’re close
就與你我無異,看起來僅是一線之隔
แต่ความจริงนั้นไกลเหลือเกิน
Dtae kwahm jing nun glai leua gern
But in reality, they’re so far away
但卻遙遠無比。
(*) อยากบอกเธอ เมื่อไรที่เธอเหงาไม่มีใคร
Yahk bauk tur meua rai tee tur ngao mai mee krai
I want to tell you that whenever you’re lonely and don’t have anyone else
我想跟你說,當你是獨自一人無人陪伴時
เธอจะยังมีฉันคอยอยู่ตรงนี้ไม่ไกล
Tur ja yung mee chun koy yoo dtrong nee mai gali
You’ll still have me waiting right here, not far
不遠處還是有個我在等你
ให้เป็นดังเงาสะท้อนบนผืนน้ำ
Hai bpen dung ngao sataun bon peun num
I’ll be like your shadow reflected on the water
就像水中的倒影
มองลงมาเมื่อใดก็เห็นฟ้าที่งดงาม
Maung long mah meua dai gor hen fah tee ngot ngahm
Whenever you look down, you’ll see the beautiful sky
低頭看卻是藍天
แม้จะไม่ได้เป็นคนที่เธอรัก
Mae ja mai dai bpen kon tee tur ruk
Though I can’t be the person you love
雖然你愛的人不是我
ก็เพียงพอแล้วที่ฉันจะคอยห่วยใยแต่เธอเรื่อยไป
Gor piang por laeo tee chun ja koy huang yai dtae tur reuay bpai
It’s just enough that I can continue worrying about only you
我只要能夠繼續在乎你就足夠了
อยู่ตรงนี้ ที่มุมนี้ มุมที่มีแค่ฉันข้างเดียวก็สุขใจ
Yoo dtrong nee tee moom nee moom tee mee kae chun kahng diao gor sook jai
Right here in this corner, this corner that has only me on one side, but I’m happy
就在那個只有我隻身一人的角落,我也開心。
บอกรักเธอทีไร ก็บอกได้แค่ในใจ
Bauk ruk tur tee rai gor bauk dai kae nai jai
Whenever I tell you I love you, I can only tell you in my heart
愛你的隻字片語都只在心裡說,
เข้าข้างตัวเองเสมอ แอบหวังให้เธอ มีฉันในสายตา
Kao kahng dtua eng samur aep ung hai tur mee chun nai sai dtah
I always side with myself, secretly hoping that you’ll have me in your sights
總是陪著你,而默默希望有天你眼裡有我
แผ่นฟ้าคราม และน้ำทะเล
Paen fah krahm lae num talay
The indigo sky and the sea
海天之隔
ไม่ต่างกับเธอและฉัน ที่ดูเหมือนใกล้กัน
Mai dtahng gup tur lae chun tee doo meuan glai gun
Are no different than you and me; they seem like they’re close
就與你我無異,看起來僅是一線之隔
แต่ความจริงนั้นไกลเหลือเกิน
Dtae kwahm jing nun glai leua gern
But in reality, they’re so far away
但卻遙遠無比。
(*,*)
เมื่อไรที่เธอเหงา.. ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไกล
Meua rai tee tur ngao chun ja yoo dtrong nee mai glai
Whenever you’re lonely, I’ll be right here, not far
當你獨自一人,我會在不遠處陪著你
ให้เป็นดังเงาสะท้อนบนผืนน้ำ
Hai bpen dung ngao sataun bon peun num
I’ll be like your shadow reflected on the water
就像水中的倒影
มองลงมาเมื่อใดก็เห็นฟ้าที่งดงาม
Maung long mah meua dai gor hen fah tee ngot ngahm
Whenever you look down, you’ll see the beautiful sky
低頭看卻是藍天
แม้ฉันไม่ได้เป็นคนที่รัก ก็เพียงพอแล้ว
Mae chun mai dai bpen kon tee ruk gor paing por laeo
Though I’m not the person you love, it’s just enough
雖然你愛的人不是我,也已經足夠了
ที่มุมนี้ มุมที่มีแค่ฉันข้างเดียวก็สุขใจ
Tee moom nee moom tee mee kae chun kahng daio gor sook jai
In this corner, the corner that has only me on one side, I’m happy
就在那個只有我隻身一人的角落,我也開心。

One Reply to “Sky&Sea – เอิ๊ต ภัทรวี 海天之隔”

  1. 這首很好聽,重覆re P
    版主回覆:(09/14/2017 12:22:06 PM)
    這位歌手的歌都滿輕快der,
    我也是從荷爾蒙裡的see scape注意到主唱的

Comments are closed.